image image
Bezoek het Blog van PLMConsult Discussieer met PLMConsult op het Blog
Laatste Blog:  The impact of Kraljic on your  Teamcenter Implementation  
Lees het hele verhaal
Het uitgangspunt van PLMConsult Het uitgangspunt van PLMConsult voor haar diensten is uw probleem en hoe dit in eerste instantie organisatorisch kan worden opgelost. Lees het hele verhaal

De invloed van PLM op de uitdagingen voor uw Organisatie Deel III

Dit is deel III en daarmee de laatste serie over dit onderwerp.

 

Kosten

Binnen veel bedrijven wordt gekeken naar de gedefinieerde kosten. Wat kost deze afdeling aan Personeelskosten, kosten van hulpmiddelen etc. Een constructeur wordt vaak beoordeeld op het aantal, dat hij maakt. Wat vaak wordt vergeten is dat de introductie van een nieuw artikel tussen de € 1.000 en € 1.500 per jaar kost.

 

Uit onderzoek is gebleken dat 75% van de productkosten worden bepaald door Engineering.

Door in een vroeg stadium meerdere disciplines te betrekken in het ontwerpproces, kunnen beslissingen worden genomen die resulteren in de verlaging van de kostprijs. Alle eventuele wijzigingen kunnen dan in een vroeg stadium worden doorgevoerd, zodat ook de kosten van de wijziging sterk zullen dalen (zie figuur)

 

afbeelding8

Een ander belangrijk aspect bij de verlaging van de productkosten is standaardisatie. Indien gebruik wordt gemaakt van standaard onderdelen is de kostprijs al bekend, kunnen er betere contracten worden afgesloten met de toeleveranciers en kan het productievolume omhoog.

 

Echter het probleem hierbij is dat de klant tot ver in het orderproces nog invloed wil hebben op de uitvoering van het product. Door een modulaire opbouw kan toch worden voldaan aan zowel de standaardisatie als de wens van de klant. Een belangrijk hulpmiddel hiervoor is een Sales Configurator en het gebruik van een Product Configurator. De doelstelling van een Sales Configurator is het product zover te specificeren totdat het geen invloed meer heeft op de kostprijs. Op basis van de gekozen modules kan dan tevens een offerte worden gegenereerd. Het resultaat van een Sales Configurator kan bij opdracht tevens dienen als input voor de Product Configurator. Het resultaat van een Product Configurator is een stuklijst, welke dient als input voor het ERP Systeem. Belangrijk hierbij is dat er indien nodig nog klant specifieke aanpassingen gemaakt moeten kunnen worden, voordat de stuklijst wordt vrijgegeven naar ERP.

 

Standaardisatie kan op een lager niveau ook worden gerealiseerd door het toepassen van Classificatie.

Internationale wetgevingen

Er is een toenemende behoefte te voldoen aan milieuregelgeving, zoals die voortvloeien uit de richtlijnen voor de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) en afgedankte elektronische apparatuur (WEEE). Richtlijnen die door de Europese Unie zijn ingesteld. Daarnaast is er nog de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) regelgeving. Deze vereist een accurate controle op tekeningen, documenten en procedures voor het beheren van elektronische gegevens vanaf de Pre-Market goedkeuring tot aan de uiteindelijke levering van de producten. Hieronder ziet u een overzicht van een aantal richtlijnen met de daarmee gepaard gaande complexiteit

 

afbeelding9

PLM biedt bedrijven de mogelijkheid producten te ontwikkelen met in achtneming van de regelgevingen zoals die zijn opgesteld door USA, Europese Unie en Azië. En dit gedurende de complete levenscyclus van het product.

 

Design for X

Onder het label "Design for X wordt een brede verzameling van specifieke ontwerprichtlijnen samengevat.

De X staat o.a. voor:

 • Assembly
 • Production
 • Quality
 • Transport
 • Recycling
 • Maintenance

 

Een voorbeeld van Design For Assembly is:

Maak het ontwerp zo dat het snel en eenvoudig te assembleren is. Om dit te kunnen bereiken zal het aantal onderdelen verminderd moeten worden en zullen onderdelen zoals schroeven en bouten moeten worden vervangen door andere onderdelen. De reden hiervoor is dat het gebruik van schroeven en bouten het assembleren moeilijker en omslachtiger maakt. Het aantal onderdelen kan bijvoorbeeld worden verminderd door het toepassen van kunststof. Kunststof biedt namelijk de mogelijkheid complexere vormen te produceren. Hierdoor kunnen een aantal sub-assemblies worden vervangen door 1 onderdeel en dit verminderd het aantal assembly handelingen.

Een voorbeeld van Design For Production is het volgende:

Een bedrijf heeft besloten een nieuwe 3D lasersnijmachine aan te schaffen. Hierdoor is het mogelijk bepaalde producten goedkoper te produceren. Echter hiervoor zal het ontwerp moeten worden aangepast.

 

In beide voorbeelden zal er tijdens het ontwerpproces meerdere disciplines betrokken moeten worden. Het werken binnen deze zogeheten virtuele teams wordt mogelijk gemaakt door het toepassen van PLM.

Time to Market

Gezien de snelle ontwikkelingen moeten de producten tegenwoordig steeds sneller op de markt komen. Het adviesbureau McKinsey heeft ooit uitgezocht dat indien een bedrijf 9 maanden te laat op de markt komt met een product, dit resulteert in een winstdaling van 3%.

 

Gezien dit probleem kan al tijden niet meer worden volstaan met de traditionele manier van ontwerpen. In het verleden werden alle processen binnen een organisatie serieel uitgevoerd. Zodra Engineering klaar was met het ontwerp, werd het over de muur gegooid naar de Werkvoorbereiding. Na het afronden hiervan ging het pas in productie. In de jaren 90 begonnen verschillende bedrijven met Simultaneous Engineering. Hierbij verliepen de processen gedeeltelijk parallel. Hiermee kon al een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd worden gerealiseerd. Na 2005 zien we door de globalisering steeds meer een verschuiving naar Cross Enterprise Engineering. Hierbij wordt het ontwerp uitgevoerd door verschillende bedrijven en op verschillende plaatsen in de wereld. (Zie Globalisering). Gebleken hierbij is dat door het “Follow the Sun principe” en het feit dat alle processen in elkaar worden geschoven, de doorlooptijd aanzienlijk kan worden verkort.

 

afbeelding10

 

Dit stelt wel zeer hoge eisen aan de beheerstools. De moderne PLM Systemen bieden de mogelijkheid geïntegreerde Project Management Tools te gebruiken, welke deze processen ondersteunen.

 

Ook Engineer To Order (ETO) zien dat de doorlooptijd van een project steeds korter moet. Hier ligt vaak het Klant Order Ontkoppelpunt (KOOP) ver naar achteren. Onder KOOP wordt verstaan het moment waarop de klant nog invloed heeft op de uitvoering van het product. Hier geldt dat standaardisatie de doorlooptijd aanzienlijk kan verkorten. Echter dit is weer in strijd met de verschuiving van KOOP. Om de doorlooptijd nu toch te kunnen verkorten, zullen deze bedrijven over moeten gaan op modularisatie. PLM biedt hierbij de mogelijkheid gebruik te maken van een zogeheten Product/Sales Configurator (Zie Kosten).

 

Een ETO bedrijf zal dan meer overgaan naar een Configure To Order organisatie en daarmee een aanzienlijke verkorting in de doorlooptijd kunnen realiseren.

 

Total Quality Management

Volgens Wikipedia is het principe van Total Quality Management (TQM):

 

Het centrale idee is dat het efficiënter is om alle activiteiten in eenmaal goed te doen. Hiermee bespaart de organisatie tijd op correcties, mislukte producten en serviceverlening (zoals garantiereparaties). Hierdoor zou de organisatie uiteindelijk kosten besparen. Het is zowel toepasbaar binnen productiebedrijven als binnen dienstverlenende organisaties. Het doel van TQM is de goede dingen de eerste keer goed te doen en dat telkens weer. Hammet omschrijft 6 basisprincipes van TQM.

 • De klant bepaalt de kwaliteit.
 • Het verbeteren van kwaliteit vereist het opstellen van effectieve kwaliteit meetsystemen. Data is een vereiste en geen meningen.
 • Mensen die binnen systemen werken creëren kwaliteit.
 • Kwaliteit is een bewegend doel. Het vereist toewijding naar continue verbetering.
 • Preventie in plaats van detectie is de sleutel tot het produceren van hoge kwaliteit.
 • Kwaliteit moet in het ontwerp zitten en variaties moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten.
 • Het top management moet leiderschap bieden en alle kwaliteitsinitiatieven ondersteunen. “

Los van het feit dat TQM kosten kan besparen, wordt het steeds meer een vereiste in verband met de wet op de Product Aansprakelijkheid.

 

Binnen TQM wordt volgens de kwaliteitscirkel van Deming 4 activiteiten onderscheiden:

 • PLAN : Opstellen van een plan voor de uitvoering van processen en vaststellen van normen en concrete doelstellingen.
 • DO : Voer de geplande processen uit.
 • CHECK : Controleer de processen op de uitvoering en registreer afwijkingen op de norm. Meet de beoogde resultaten.
 • ACT : Evalueer afwijkingen en resultaten en neem actie. Herontwerp de processen indien nodig voordat deze opnieuw worden uitgevoerd.

 

Bij het vastleggen en het uitvoeren van de processen biedt PLM veel ondersteuning. Deze processen worden namelijk gedefinieerd met behulp van de Workflow Module binnen het PLM Systeem.

 

afbeelding11

Voorbeeld van een Workflow Proces binnen PLM. Bron: TeamCenter (Siemens)

 

Een ander belangrijk aspect met betrekking tot TQM is Configuratie Management. Hierbij worden gedurende de gehele life cycle van een product de navolgende gegevens vastgelegd:

 • Wat waren de Specificaties? (As- Required)
 • Hoe is het product ontworpen? (As-Designed)
 • Hoe is het product gemaakt? (As-Build)
 • Hoe is het product onderhouden bij de klant? (As-Maintained)

 

Door een vergelijk tussen deze zogeheten Baselines, kan de kwaliteit van het product continu worden verbeterd. Ook kan dan proactief worden gereageerd op een eventueel probleem bij een klant, zelfs voordat de klant in de gaten heeft dat er een probleem met het product is.

 

Conclusie

Door veel bedrijven wordt PLM gezien als een systeem welke uitsluitend wordt gebruikt door Engineering voor het beheren van CAD Documenten. Meestal wordt er dan gekozen voor een systeem, welke uitsluitend de MCAD Documenten kan beheren.

 

In dit artikel hebben we aangetoond, dat PLM bedrijfsbreed moeten worden ingezet. In veel gevallen zal het zelfs gebruikt worden door mensen buiten het bedrijf. Dit neemt echter niet weg dat het belangrijk is PLM gefaseerd in te voeren. Hierbij zal in de meeste gevallen een start worden gemaakt bij Engineering.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Hoofdcategorie: ROOT